top of page

Eettiset säännöt / Turvallisuus Reflector Finland Oy

safety-reflector-of-finland-logo.png

Hyvä kollega


Missiomme on vähentää jalankulkijoiden onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia terveys- ja taloudellisia haittoja sekä kuluttajille että yhteiskunnille. Visiomme on olla ykkösvalinta vakavissa tavoissa lisätä jalankulkijoiden näkyvyyttä kaupunkialueilla. Samalla näytämme tietä alan kestävässä kehityksessä. Haluamme olla vastuullinen organisaatio, joka välittää ihmisistä, heidän onnellisuudestaan ja planeetastamme, jolla elämme.

Meidän kaikkien tulee osoittaa päivittäisessä työssämme Safety Reflector Finlandin perusarvot: jatkuva parantaminen innovaation kautta, ammattimainen toteutus, kunnioittava ryhmätyö sekä kestävä ja vastuullinen kehitys. Toimintaamme ohjaavat myös lait, määräykset ja ohjeet sekä hyvän hallintotavan periaatteet.

 

Me kaikki Safety Reflector Finlandilla vastaamme päivittäin yhdessä Safety Reflector Finlandin kestävästä toiminnasta ja maineesta. Tämä tarkoittaa, että tilanteesta riippumatta meidän tulee osoittaa etiikkaa ja korkeaa moraalia.

 

Jokaisella Safety Reflector Finlandilla on oikeus ja velvollisuus ymmärtää periaatteemme ja toimia niiden mukaisesti. Toimintaohjeen periaatteet viestivät myös siitä, miten kohtelemme toisiamme työyhteisössä. Odotamme myös toimittajiltamme ja kumppaneiltamme lakien ja hyvien liiketoimintatapojen noudattamista kaikessa Safety Reflector Finlandia koskevassa toiminnassaan.

 

Nämä eettiset ohjeet auttavat meitä tunnistamaan tilanteet, joissa on hyvä pysähtyä ajattelemaan – ja ehkä kuulla kollegoita. Dokumentti auttaa meitä navigoimaan työpäivissämme. Kannustan meitä kaikkia ja kanssamme työskenteleviä käyttämään harkintakykyään ja estämään ongelmatilanteet ennen kuin niitä syntyy. Tunnistamalla mahdolliset ongelmat voimme kehittää yhteisiä tapojamme toimia oikein.

 

Luotan, että jaatte näkemykseni siitä, että toimiessamme yhdessä näiden eettisten ohjeiden mukaisesti voimme jatkossakin olla ylpeitä työstämme ja Suomen Turvaheijastimet -brändeistä. Käytä näitä toimintaohjeita työvälineenä jokapäiväisessä työssäsi. Jatketaan jalankulkijoiden arjen turvallista ja onnellista tekemistä – kestävällä tavalla, korkealla eettisesti.

Jutta_Vainio.jpg

Jutta Vainio

Toimitusjohtaja

Safety Reflector Finland Oy

Principles guiding our Code of Conduct
Käytännesääntöjämme ohjaavat periaatteet

Safety Reflector Finland toimii kansainvälisesti ja toimintaamme koskevat erilaiset kansainväliset ja kansalliset lait ja määräykset. Noudatamme kaikkia toimintaamme koskevia lakeja ja määräyksiä. Tapamme harjoittaa liiketoimintaa menee kuitenkin tätä pidemmälle: korkeat eettiset standardit ja moraali rehellisyyden hengessä ovat läsnä kaikessa toiminnassamme.

 

Keskeiset toimintatapojamme kuvaavat periaatteet ovat:

 • Teemme lujasti töitä täyttääksemme asiakkaidemme ja kuluttajien odotukset päivittäin.

 • Olemme sitoutuneet kehittämään henkilöstöämme kunnioittaen ja edistämällä terveyttä ja turvallisuutta.

 • Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme ja edistämme aktiivisesti kestävää kehitystä.

 • Uskomme kehitykseen jatkuvan parantamisen kautta. Safety Reflector Finlandissa kunnioitamme ihmis- ja työoikeuksia sekä kansainvälisiä työnormeja, sellaisina kuin ne on määritelty YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja Kansainvälisen työjärjestön ydinsopimuksissa. Noudatamme ja odotamme, että tavarantoimittajamme ja yhteistyökumppanimme noudattavat amfori BSCI Code of Conduct -sääntöjä.

 

Toimintaohjeet koskevat kaikkia Safety Reflector Finlandia. Se määrittelee keskeiset periaatteet, miten toimimme, kohtelemme toisiamme ja turvaamme muun muassa Safety Reflector Finlandin omaisuutta. Tämä tarkoittaa, että kaikkien Safety Reflector Finlandin työntekijöiden, johdon ja hallituksen jäsenten tulee noudattaa näissä toimintaohjeissa asetettuja periaatteita ja vaatimuksia paikallisen lainsäädännön ja määräysten lisäksi. Jos jokin näissä toimintaohjeissa asetetuista vaatimuksista poikkeaa lain vaatimuksista, on sovellettava tiukempaa vaatimusta. Siten, olitpa osa-aikainen, määräaikainen tai vakituinen työntekijä, harjoittelija tai johtaja – eettiset säännöt koskevat sinua.

 

Safety Reflector Finlandin arvot luovat pohjan eettiselle toimintaohjeellemme:

 • Jatkuva parantaminen innovaation kautta

 • Ammattimainen toteutus

 • Kunnioittava ryhmätyö

 • Kestävää ja vastuullista kehitystä

Exemplary business Principles
Esimerkilliset liiketoiminnan periaatteet

Toimintaperiaatteemme perustuvat etiikkaan ja korkeaan moraaliin. Tämä on meille äärimmäisen tärkeää kaikilla liiketoiminta-alueillamme: tavassamme työskennellä organisaatiossamme ja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Toimimme rehellisesti ja rehellisesti kaikissa tilanteissa. Säilytämme itsenäisyytemme emmekä ole palvelusten velkaa. Ja päätöksiä tehdessämme otamme huomioon Safety Reflector Finlandin, työntekijöidemme, asiakkaidemme, osakkeenomistajien ja yhteiskunnan edut.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Meillä on nollatoleranssi kaikkeen korruptioon tai lahjontaan missä tahansa muodossa, ja vaadimme samaa kaikilta kumppaneiltamme ja toimittajiltamme. Lahjukset voivat olla nimenomaisia, kuten suoria lahjoja tai rahaa, tai piilotettuja, kuten epätavallisia alennuksia tai ilmaisia palveluita.

 

Liikelahjojen ja vieraanvaraisuuden tulee aina olla kohtuullisissa rajoissa, niillä on oltava erityinen ja laillinen liiketoiminnallinen tarkoitus ja niiden on oltava käytäntöjemme mukaisia.

 

Vuorovaikutuksessa viranomaisten, valtion virkamiesten ja päättäjien kanssa noudatamme eettisiä toimintaohjeitamme sekä EU-säädöksiä ja toimintamaittemme kansallisia määräyksiä emmekä vaikuta epäoikeudenmukaisesti tällaisiin osapuoliin.

 

Rahanpesunvastainen

Rahanpesu tarkoittaa sitä, että rikollisin keinoin hankitun rahan tai muun omaisuuden alkuperä piilotetaan. Noudatamme kaikkia lakeja, jotka kieltävät rahanpesun ja rahoituksen laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin. Emme koskaan hyväksy, tue tai tee rahanpesua helpommaksi omalla toiminnallamme, ja pyrimme estämään muiden käyttämästä rahanpesua rahanpesuun.

 

Yhteistyötä arvoketjussa

Safety Reflector Finland tekee yhteistyötä vain vastuullisten kumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa. Yhteistyösuhteemme hoidetaan periaatteidemme mukaisesti ja läpinäkyvästi. Odotamme kumppaneiltamme ja tavarantoimittajiltamme noudattavan lakeja ja määräyksiä sekä periaatteitamme suojella ihmisoikeuksia, edistää oikeudenmukaisia ja turvallisia työoloja sekä vastuullista ympäristöasioiden ja standardien hallintaa. Safety Reflector Finlandin toimittajien tulee aina noudattaa kansallista lainsäädäntöä niissä maissa, joissa he toimivat. Noudatamme ja edellytämme kumppaneidemme noudattavan amfori BSCI Code of Conduct -sääntöjä ja sen 11 periaatetta:

 

 • Järjestäytymis- ja työehtosopimusvapaus

 • Ei syrjintää

 • Kohtuullinen palkka

 • Kohtuulliset työajat

 • Ammatillinen terveys ja turvallisuus

 • Ei lapsityövoimaa

 • Erityissuoja nuorille työntekijöille

 • Ei epävarmaa työpaikkaa

 • Ei pakkotyötä

 • Ympäristönsuojelu

 • Eettistä liiketoimintaa

 

Reilu kilpailu

Toimimme reilusti ja kilpailemme aina sovellettavien lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden mukaisesti: emme käytä kilpailussa laittomia tai epäeettisiä menetelmiä. Emme osallistu millään tavalla toimintaan, joka saattaisi rajoittaa tai lannistaa kilpailua, ja toimimme eettisesti niiden kilpailulakien ja -määräysten puitteissa, joita sovelletaan markkinoilla, joilla Safety Reflector Finland toimii.

 

Eturistiriitoja

Kaikki päätöksemme ja liiketoimemme ovat Safety Reflector Finlandin etujen mukaisia, eivätkä ne saa perustua omiin tai lähipiiriemme etuihin. Tunnistamme eturistiriidat ja pidättäydymme tekemästä päätöksiä, joihin liittyy tai voi liittyä eturistiriita.

Työntekijät, johto ja hallituksen jäsenet eivät saa osallistua sellaiseen taloudelliseen tai liiketoimintaan liittyvään toimintaan, johon saattaa liittyä eturistiriita Safety Reflector Finlandin ja heidän omien henkilökohtaisten tai lähipiirinsä välillä.

Kaikki Safety Reflector Finlandin työntekijöiden ja hallituksen jäsenten johtamis-, työsuhteet tai muut toimeksiannot muissa yhtiöissä, joilla on tai joilla voidaan olettaa olevan kaupallisia suhteita Safety Reflector Finlandiin, tulee olla Safety Reflectorin hyväksymiä. Suomi.

Safety and well-being at work
Turvallisuus ja hyvinvointi työssä

Olemme sitoutuneet kehittämään työntekijöitämme, osoittamaan kunnioitusta sekä edistämään terveyttä ja turvallisuutta. Turvallisuus ja hyvinvointi ovat Safety Reflector Finlandin etusijalla.

Kaikilla Safety Reflector Finlandilla on yhteinen vastuu hyvän ja turvallisen työympäristön luomisesta motivoituneiden ja työpaikastaan viihtyvien työntekijöiden kanssa. Arvostamme tehokasta ja selkeää viestintää, annamme ja haemme palautetta, osoitamme päättäväisyyttä ja otamme vastuuta.

 

Turvallisuus on etusijalla

Kaikilla työntekijöillämme on velvollisuus noudattaa työ- ja turvallisuusohjeita sekä ohjeistaa niitä tarvittaessa työtovereillemme. Edellytämme, että kaikki tavarantoimittajamme ja yhteistyökumppanimme sitoutuvat turvallisuusperiaatteisiimme ja turvallisiin työskentelytapoihin.

Tavoitteenamme on ehkäistä tapaturmia ja vähentää sairauspoissaoloja. Työskentelemme yhdessä tämän ja positiivisen turvallisuuskulttuurin eteen. Esimiehillä on tärkeä rooli ja vastuu hyvinvoinnin edistämisessä ja sairauden ehkäisemisessä.

Panostamme koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä seuraamme jatkuvaa osaamisen kehittämistä työtyytyväisyyshaastatteluilla ja henkilöstön kehittämissuunnitelmilla. Kannustamme myös kaikkia työntekijöitämme aktiivisesti kehittämään osaamistaan.

 

Tasa-arvoinen ja reilu työpaikka

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti, arvostavasti ja oikeudenmukaisesti. Arvostamme kunnioittavaa ryhmätyötä ja jokaisen työntekijämme ainutlaatuisia kykyjä ja taitoja. Emme suvaitse minkäänlaista hyväksikäyttöä, häirintää, loukkaavaa käytöstä tai kiusaamista.

 

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää kollegoitamme, kumppaneitamme tai asiakkaitamme kohtaan sukupuolen, iän, rodun, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vamman, taustan tai vastaavien tekijöiden perusteella. Työnantajana otamme tasa-arvon ja monimuotoisuuden huomioon kaikessa, mukaan lukien rekrytointi, ylennys, palkitseminen ja koulutus.

 

Aineiden haitallinen käyttö

Yleisenä tavoitteemme on pyrkiä terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön emmekä koskaan hyväksy valvottujen aineiden väärinkäyttöä. Työssä ei saa olla alkoholin, huumeiden tai vastaavien vaikutuksen alaisena. Työnantajana Safety Reflector Finland tekee yhteistyötä väärinkäytön ehkäisemiseksi ja puuttuu asiaan, jos huumeiden tai alkoholin haitallista käyttöä epäillään tai havaitaan.

Safeguarding, assets and knowledge
SAFETY REFLECTOR FINLANDin omaisuuden ja osaamisen turvaaminen

Brändimme kuuluvat Safety Reflector Finlandin tärkeimpiin vahvuuksiin. Teemme kaikkemme suojellaksemme brändejä ja niiden luontaista arvoa sekä kaupallisesti että suhteessa sidosryhmiimme.

 

Yrityksen omaisuus

Käytämme kaikki Safety Reflector Finlandin omaisuutta ja resursseja rehellisesti ja tehokkaasti ja vain liiketoimintamme ja päivittäisen työn kannalta tarpeellisiin tarkoituksiin. Ymmärrämme, että kaikki voimavarat ja resurssit kohdistetaan Safety Reflector Finlandin liiketoimintatavoitteiden edistämiseen.

 

Suojaamme myös yrityksen omaisuutta varkauksilta, katoamiselta, vahingoittumiselta ja väärinkäytöltä. Omaisuus sisältää sekä fyysistä omaisuutta, kuten tilat, laitteet, koneet, raaka-aineet ja lopputuotteet, että aineetonta omaisuutta, kuten luottamuksellisia tietoja, immateriaalioikeuksia ja tietojärjestelmiä.

 

Me Safety Reflector Finlandilla emme koskaan käytä yrityksen omaisuutta tai resursseja laittomiin, vaatimustenvastaisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai poliittisen toiminnan tukemiseen. Emme myöskään hyväksy muiden osapuolten omaisuuden laitonta käyttöä osana liiketoimintaamme.

 

Luottamuksellista tietoa

Työssämme Safety Reflector Finlandista saamamme tiedot ovat yhtiön omaisuutta, emmekä jaa sitä muille osapuolille. Kunnioitamme uusien kollegoiden luottamuksellisuusvaatimuksia, emmekä painosta heitä jakamaan tietoja entisestä työnantajastaan.

 

Perusta pitkäaikaiselle ja onnistuneelle asiakassuhteelle ja kumppaneillemme perustuu rehellisyyteen ja luottamukseen, ja luottamuksellisuusvaatimus ulottuu myös toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme saamiin tietoihin, joita tulee hallita huolellisesti ja soveltuvien lakien mukaisesti. ja sopimukset.

 

Kunnioitamme myös aina kilpailijoiden immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia tietoja, emmekä jaa kaupallisesti arkaluonteisia tietoja kilpailijoillemme.

Sales, marketing and communications
Myynti, markkinointi ja viestintä

Tavoitteenamme on tehdä arjesta nautinnollista. Tavoittelemme pitkäaikaisia sidosryhmäsuhteita ja näemme, että luotettava ja relevantti sisältö on siinä avainasemassa ja tukee Turvaheijastin Suomen uskottavuutta ja luottamusta sidosryhmiemme keskuudessa.

 

Turvalliset ja laadukkaat tuotteet

Valmistamme toimivia, turvallisia, laadukkaita ja pitkäikäisiä turvaheijastimia, jotka tekevät arjesta turvallisempaa ja helpottavat mieltämme pienten lasten vanhempina. Valmistamiemme tuotteiden on tarkoitus kestää vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Teemme lujasti töitä täyttääksemme asiakkaidemme ja kuluttajien odotukset päivittäin.

 

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat tuotteet on testattu akkreditoiduissa testilaboratorioissa ja ne ovat EU:n elintarvikekosketusta koskevia määräyksiä.

 

Viestintäperiaatteet

Viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus ja johdonmukaisuus. Taloudellisessa raportoinnissamme on noudatettava suomalaisia yrityksiä koskevia lakeja ja määräyksiä.

 

Safety Reflector Finlandin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinatoimijoilla on samanaikaisesti ja viipymättä yhtäläinen, riittävä ja olennainen tieto Safety Reflector Finlandiin ja sen liiketoimintaan liittyvistä materiaali- ja tuotetekijöistä.

 

Emme kommentoi kilpailijoiden asioita, emmekä spekuloi tai kommentoi markkinahuhuja.

 

Totuudenmukaista markkinointia

Kaikessa markkinoinnissamme olemme vastuullisia, harkittuja ja tarkkoja. Esittelemme tuotteemme totuudenmukaisesti kaikissa markkinointi- ja viestintämateriaaleissa. Missään tilanteessa ei esitetä vääriä väitteitä.

 

Nimetyt tiedottajat

Työntekijöillämme on täysi sananvapaus, mutta ymmärrämme kaikki, että Safety Reflector Finlandin henkilökunnan julkiset kommentit liittyvät helposti yritykseen. Näin vältämme tilanteita, joissa voisimme vahingoittaa Safety Reflector Finlandin tai tuotemerkkiemme mainetta.

 

Esimerkiksi tiedotusvälineille julkisten lausuntojen antamisesta vain nimetyt tiedottajat voivat antaa haastatteluja tai vastaavaa Safety Reflector Finlandin puolesta liiketoiminnastamme.

 

Sponsorointi ja hyväntekeväisyys

Safety Reflector Finland valitsee huolellisesti mahdollisia hyväntekeväisyyskohteita, joihin sijoitetaan ja jotka hyödyttävät yhteisöä, ympäristöä, työntekijöitä tai valittuja tärkeitä asioita.

Safety Reflector Finland ei osallistu minkäänlaisten poliittisten, rodullisten tai uskonnollisten syiden tukemiseen.

Minimising our environmental impacts
Minimoimme ympäristövaikutuksiamme

Safety Reflector Finlandin vastuullisuuden maine on elintärkeä liiketoiminnan voimavara, ja se riippuu kaikkien työntekijöidemme sitoutumisesta toimimaan kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti.

Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme ja edistämme aktiivisesti kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme tuotanto- ja toimitusketjuissa. Olemme sitoutuneet näyttämään tietä kestävän kehityksen alalla liiketoiminta-alueellamme ja tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon päätöksenteossamme ennakoivasti.

 

Safety Reflector Finland valmistaa pitkäikäisiä ja laadukkaita tuotteita ajattomalla muotoilulla. Haluamme, että tuotteitamme käytetään vuosi toisensa jälkeen vuosikymmeniä. Elinkaarinsa lopussa tuotteet voidaan joko kierrättää tai käyttää energianlähteenä.

 

Keskeiset ympäristöperiaatteemme ovat:

 • Käytettyjen resurssien minimointi

 • Kierrätettävien materiaalien käyttö

 • Logististen etäisyyksien lyheneminen

 

Vastuulliset materiaalit

Kovissa turvaheijastimissamme ei ole vain optimoituja näkyvyysarvoja, vaan raaka-aine on säästeliää ja kierrätettävää. Tämä koskee myös lopputuotetta, joka on tehty elämää varten monissa merkityksissä.

 

Kaikki muut komponentit, kuten pakkaus- ja esittelymateriaalit ja palvelut hankitaan yrityksiltä, jotka kunnioittavat Safety Reflector Finlandin ympäristöperiaatteita.

 

Vastuullinen tuotanto ja logistiikka

Tuotteemme on suunniteltu mahdollisimman tehokkaiksi tuotettaviksi, jotta ne kuluttavat vähemmän energiaa. Tehtaamme on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitu. ISO 14001 -sertifikaatti takaa, että ympäristöjohtamisemme on parhaimmillaan ja että pyrimme minimoimaan ympäristöjalanjälkemme. Suomen tehtaallamme kaksi pääasiallista ympäristötavoitettamme ovat sähkön käytön vähentäminen ja romuasteen alentaminen.

 

Mielekästä ja kunnioittavaa yhteistyötä vammaisten kanssa

Safety Reflector Finland tekee yhteistyötä työkeskusten kanssa, jotka tarjoavat kuntouttavia työvoimapalveluja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Työkeskuksen vahva tuotantotoiminta mahdollistaa monipuolisen ja mielekkään työn toiminnan ammattilaisten ohjauksessa. Toiminnan tavoitteena on kehittää ihmisten työelämätaitoja, elämänhallintaa ja ammatillisia taitoja sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia avoimilla työmarkkinoilla. Olemme kiitollisia ja ylpeitä heidän panoksestaan.

Harkitse, kysy ja käsittele väärinkäytöksiä

Kun arvioit liiketapahtumaa tai päätöstä, mieti ennen kuin toimit:

 • Onko liiketoimi tai päätös lain mukainen?

 • Noudattaako se arvojamme ja toimintatapojamme?

 • Onko se mielestäsi tehty oikein ja objektiivisesti?

 • Mikäli asia tulee julkisuuteen, millaisen vaikutelman se antaisi toiminnastamme?

 

On tärkeää ymmärtää, että toimintaohjeissamme esitettyjen periaatteiden noudattamatta jättäminen tai lainsäädännön noudattamatta jättäminen voi altistaa Safety Reflector Finlandin vakaville maineriskeille tai oikeudellisille tai viranomaismääräyksille. Tästä syystä kaikista toimintaohjeiden rikkomuksista on ilmoitettava ja ne on korjattava viipymättä. Käytännesääntöjen rikkominen voi johtaa korjaaviin tai kurinpitotoimiin.

 

Kuinka ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista?

Ilmoita välittömästi kaikista epäilyistä tai tiedoista toimintaohjeemme rikkomisesta. Kaikki raportit otetaan vakavasti ja niitä käsitellään luottamuksella. Jos haluat kysyä neuvoa tai ilmoittaa toimintaohjeemme vastaisesta toiminnasta, voit kääntyä esimiehesi tai yrityksen toimitusjohtajan puoleen.

bottom of page